مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

–  گام های مورد نیاز برای توسعه کاربری های فناوری اطلاعات در سازمان ها :

-توسعه و تدارکات زیرساخت های مورد نیاز

منابع انسانی و مهارت های مورد نیاز

-مهندسی مجدد فرایندها

-سخت افزار وسیستم مدیریت پایگاه داده

-شبکه های ارتباطات الکترونیکی درون و برون سازمانی

-مقدمات سازمانی (برنامه ریزی ، ساختار سازمانی ، افزایش قابلیت های مدیریتی و انسانی …..)

-ایجاد سیستم های یکپارچه درون سازمانی (سیستم های تولید و خدمات ، تدارکات ، بازاریابی ، فروش و مالی )

-استقرار سیستم های کاربردی پیشرفته

-حرکت به سوی کسب و کار الکترونیک (امیر محترمی 2003).

 

2-1-9- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات:

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات به دو دسته عوامل بازدارنده یا موانع و عوامل پیش‌برنده یا موفقیت تقسیم می شوند(علیدوستی،1384). موانع کاربرد فناوری اطلاعات، عواملی هستند که باعث شکست کامل کاربرد این فناوری می شوند یا پس از کاربرد، باعث رها شدن یا توقف آن می‌گردند. موانع ممکن می باشد موجب دست نیافتن به هدف‌ها یا ایجاد پیامدهای ناخواسته نیز شوند. پیش روی عوامل موفقیت، عواملی هستند که باعث موفقیت کامل توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات و تداوم آن می شوند، یا از ایجاد پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری می‌کنند. پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند پاره‌ای از عوامل مؤثر بر توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات تأثیری دوسویه دارند؛ بدین معنا که وجود آنها باعث موفقیت و نبود آنها مانع کاربرد این فناوری به شمار می‌رود(علیدوستی،1384). عواملی نیز هستند که «بودن» آنها به موفقیت در کاربرد این فناوری منجر می گردد، اما «نبودن» شان الزاماً باعث شکستِ آن نمی‌گردد. عواملی نیز وجود دارند که «بودن»آنها به شکست در کاربرد این فناوری منجر می گردد، اما «نبودن» آنها الزاماً باعث موفقیت‌شان نمی‌گردد. نتایج پژوهش‌های پیشین‌گاه به این تفاوت‌ها تصریح دارند و گاهی نیز آن را تصریح نمی‌کنند(علیدوستی،1384).

.

2-1-10- عوامل موفقیت استقرارسیستمهای اطلاعاتی

1-درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان درکاربرد فناوری اطلاعات:

درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان رادر کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل موفقیت آن به شمارمیآید. درگیری مستقیم مدیریت ارشد،شامل ارتباط مستقیم مدیریت با مجریان کاربردهای فناوری اطلاعات درسازمان ومشارکت در قرایند کاربرد این فناوری از مرحله نیاز سنجی تا اجراء می باشد.

 

 

2-وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان:

وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان که هر پروژه یا تمام پروژه ها را در سازمان از آغاز تا انتها دنبال کند و از دستیابی به هدفهای پروژه اطمینان حاصل کند، از عواملی به شمار میرود که در موفقیت کاربرد این فناوری، کلیدی تشخیص داده شده می باشد  .

  1. الویت داشتن فناوری اطلاعات در سازمان:
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الویت داشتن فناوری اطلاعات در مقایسه با دیگر نیاز های سازمان از عواملی می باشد که برای موفقیت کاربرد این فناوری مطرح شده می باشد. وجود چنین الویتی باعث می گردد که منابع کافی به کاربرد این فناوری اختصاص داده شوند. این الویت از نظر اعضا بایستی واقعی باشد. به بیانی دیگر هنگامی که محدودیتی وجود داشته باشد، کاربرد های فناوری اطلاعات در الویت تخصیص منابع قرار داشته باشند.

4-. تقسیم پروژه های بزرگ فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله برای ان وجود داشته باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد