مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

ارزیابی عملکرد سیستم

در طی دهه اخیر، در صنعت حمل ونقل عمومی، هزینه های عملیاتی به سرعت و به صورت فزاینده ای موجب تاکید بیشتر برمدیریت پیشرفت وبه کارگیری بهتر تجهیزات موجود شده می باشد.  با چنین تغییری، برای نیل به پیشرفت های از پیش تعیین شده، وجود تکنیک هایی جهت ارزیابی عملکرد سیستم حمل ونقل عمومی ضروری به نظرمی رسد. معیارهای عملکرد یک سیستم حمل ونقل عمومی شامل ظرفیتی که سیستم عرضه می نماید، کیفیت سرویس ارائه شده توسط سیستم، نسبت منافع به مخارج و تاثیرات زیست محیطی می باشد. این معیارهای نمای واضحی از چگونگی خدمات حمل ونقل ارائه شده به عموم در منطقه تحت سرویس را ارائه می دهند.

◄ شاخص های عملکرد:

عملکرد حمل ونقل عمومی معمولا به صورت بازده اظهار می گردد.بازده، منابع ورودی از قبیل سرمایه و نیروی انسانی را به خروجی یعنی تعدا کل مسافران ومسافت طی شده توسط مسافران، ارتباط می دهد.از آنجا که ارزیابی خدمات عمومی دارای طیف وسیعی می باشد و بایستی خدمات در ارتباط با اهداف و بودجه تعیین شده به وسیله سیاستمداران محلی، ارزیابی شوند،  قابلیت تولید برحسب کارایی و معیار موثر بودن، اندازه گیری می شوند.

کارایی درارتباط توام با مخارج خدمات ارائه شده و ارتباط خدمات خروجی با منابع ورودی             می باشد. معیار موثر بودن، باکیفیت خدماتی که ارائه می گردد مرتبط می باشد و ملاحظاتی از قبیل تعداد سرویسهای ارائه شده و راحتی مسافران را در نظر می گیرد. به گونه ساده میتوان گفت: کارایی در ارتباط با انجام صحیح کارها و معیار موثر بودن در ارتباط با انجام کارهای صحیح می باشد.

شاخصهای مختلفی، اهداف مختلف کارایی وموثر بودن حمل ونقل عمومی را توصیف می نمایند. بعضی از این شاخصها جهت ارزیابی کل سیستم و یا عملکرد مسیرها به کارمی طریقه و بعضی دیگر تنها یک اقدام خاص را انجام می دهند مثلا فقط نگهداری را ارزیابی می نمایند.

این منابع عموما دارای دو نوع کاربرد می­باشند، یکی کاربرد مدیریتی و­دیگری کاربرد در سیاستگذاری عمومی ازمیان کاربردهای ممکن معیارهای عملکرد سیستم در مدیرت میتوان از این موارد نام برد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد