عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT

◄ تعیین و تعریف مقاصد و اهداف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاکید زیادی برروی تعیین مقاصد واهداف حمل ونقل که به اندازه کافی نمایانگر تعداد جمعیت جامعه باشد، وجوددارد.تنها با بهره گیری  وتکیه براین اهداف و مقاصد انعکاس یافته از جمعیت، طرح های حمل ونقل عمومی می تواند دارای کاربرد موفقیت آمیز در برآورده کردن نیازهای جامعه باشند.

◄ تعیین پتانسیل موجود برای حمل و نقل عمومی

بدین مقصود بایستی با بهره گیری بانکهای اطلاعاتی موجود در­زمینه حمل ونقل عمومی، پتانسیل­های مربوط به حالت های بالقوه و بالفعل تعیین گردند.همچنین می توان از روش های موجود برای تجزیه و تحلیل شاخصهای جمعیت، برآورد تسهیلات حمل ونقل عمومی موجود و تعیین الگوی سفرهای موجود نیز بهره گیری نمود. بیشترین مطلوبیت در حالتی که از منابع اطلاعاتی صحیح موجود بهره گیری گردد، حاصل خواهد گردید.

◄ تجزیه و تحلیل تمایلات سفرها(شامل پیش بینی رشد سفرها)

تخمین های فعلی متشکل از تمایلات سفرهای مربوط به حال حاضر و آینده و ارتباط این تمایلات با سیستم حمل ونقل عمومی پیشنهادی و سطوح سرویس مختلف آن می باشد.همچنین از اطلاعات موجود و تجزیه و تحلیلهای بعدی، تمایلات سفرهای حال و آینده، به مقصود ارضاء این تمایلات توسط پتانسیل حمل و نقل عمومی، دسته بندی می شوند.

◄ فرموله کردن و ارزیابی سیستمهای آلترناتیو(سیستم های جایگزین احتمالی )

برمبنای تجزیه و تحلیل پتانسیل های سرویس،  گزینه ها و آلترناتیوهای جایگزین نیز در جهت رفع نیازها، مورد توجه قرار می گیرند.هریک از آلترناتیوهای جایگزین از نظر منافع و مخارج عمومی، منافع اقتصادی جامعه، سطح سرویس خدمات، تاثیر محیطی، ملاحظات مالی و مقبولیت سیاسی، مورد نقد و مطالعه قرارمی گیرند.

انتخاب یکی از آلترناتیوهای لازم، تعیین یکی از سیستم های حمل ونقل عمومی جایگزین، بر اساس تجزیه و تحلیل و دستورالعمل های تکمیل شده، می باشند.

زیرا معمولا در برنامه ریزی های مربوط به حمل ونقل عمومی بیشتر از برنامه های بلند مدت بهره گیری می گردد،  در نتیجه مراحل مذکور بیشتر در قالب برنامه های بلند مدت، طرح و اجراء می گردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف اصلی:

 • ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد گردد.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از ارتباط مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل بهره گیری گردد از ارتباط مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار بهره گیری گردد.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا گردد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می گردد.
 • بهره گیری از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر می باشد.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر مدیریت زمان و تأثیر مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل 31L7F-MT  با فرمت ورد