عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

) رهبری تحول گرا:

برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف نمود. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند.

( باس و آوولیو، 1993 )رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. رهبر تحول گرا یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجادمی کند و همکاران و پیروان را برای سطوح بالاتر توانایی و پتانسیل توسعه می دهد. به علاوه، رهبر تحول گرا همکاران و پیروان را تحریک می کند که فراسوی منافع خود، به منافعی, توجه کنند که به گروه نفع برساند ( 2003، Duckett& Macfarlane.).

 

  • پذیرش تکنولوژی:

مدل پذیرش فناوری بر پایه نظریه عمدی مستدل توسط دیویس عرضه گردید. در این مدل در ادارات که به ترتیب : درک سودمندی و درک سهولت استفاد هستند.(محقر، شیر محمدی، 1383)

درک سودمندی:درک سودمندی احتمال ذهنی شکل گرفته در شخص نسبت به مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی قابل دسترس در محیط کا را برای انجام وظایف می باشد بدین ترتیب  هر چه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در محیط شغلی بهبود بخشید مفید تر بوده و در نتیجه بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.

درک سهولت: مقصود از درک سهولت، احتمال ذهنی شکل گرفته در فرد نسبت به آسانی بهره گیری از انواع فناوری های قابل دسترس در محیط کار برای انجام وظایف می باشد. بدین ترتیب که فناوری های فوق هر چقدر کوشش کمتری برای یادگیری و نحوه بهره گیری از آنها نیاز داشته باشد، بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.

(Davis, et, all, 1989; Amoako, Gyampah& Salam, 2003, Klopping&Mckinney, 2004)

 

  • قلمرو پژوهش:

قلمرو مکانی :قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکتهای دولتی استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی: پژوهش برای یک دوره 9ماهه در فاصله زمانی آذر 1390تا شهریور 1391طراحی وانجام گرفت.

قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی در این پژوهش ارتباط بین سبک های رهبری (تحول گرا و تعامل گرا)بر درک سودمندی و سهولت تکنولوژی و تاثیر درک سهولت و درک سودمندی بر بهره گیری از تکنولوژی های جدید درشرکتهای دولتی استان گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد